Tiếng Pháp – viết lại văn bản tối thiểu

149

Vui lòng viết lại văn bản sau cho tôi. Văn bản viết lại nên có nhiều từ hơn văn bản tôi đã gửi cho bạn. Điều này rất quan trọng, vì vậy hãy chắc chắn sử dụng nhiều từ hơn tôi đã cho bạn. Và xin vui lòng sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post