Trình xác thực HTML

136

Xác thực các tệp HTML để tuân thủ các tiêu chuẩn W3C và thực hiện Lining để đánh giá chất lượng mã so với các thực tiễn tốt nhất.

Tìm các thẻ HTML bị thiếu hoặc không cân bằng trong tài liệu, ký tự đi lạc, ID trùng lặp, các thuộc tính thiếu hoặc không hợp lệ và các khuyến nghị khác. bởi Joao Filipe Pereira

Hỗ trợ HTML5, SVG 1.1, MATHML 3.0, 2.0, RDFA Lite 1.1. Việc thực hiện dựa trên trình xác thực.nu.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post