Xem lại phản ứng bot

135

Nhận 3 câu trả lời đánh giá của khách hàng bằng cách chỉ dán trong đánh giá của khách hàng của bạn. Những câu trả lời này được viết bằng tiếng Anh giản dị với giọng điệu đánh giá cao và xin lỗi. Nó có thể giải quyết nhiều khiếu nại, cũng như các đánh giá hỗn hợp. Chỉ cần dán đánh giá khách hàng của bạn vào lời nhắc và để chúng tôi làm việc của chúng tôi! Phản hồi được tối ưu hóa cho SEO địa phương.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post