CSM

7

Upvote

1

Save

1

Website: mailto:[email protected]
Pricing: Contact for Pricing
Starting Price:
Verified:
Social Links: mailto:[email protected]
New Features: Waitlist

Các máy thông thường cung cấp API, giao diện và phần mềm nguồn mở để dịch các đầu vào và trải nghiệm đa phương thức thành một trình mô phỏng kỹ thuật số để tạo ra đào tạo và tạo nội dung AI. Chúng tôi tin rằng việc học các mô hình thế giới thế giới là một con đường có hệ thống để đạt được AGI, tương tự như cách một đứa trẻ học về thế giới của nó từ kinh nghiệm. Dịch các đầu vào đa phương thức sang các trình mô phỏng kỹ thuật số để đào tạo AI & AGI.

Các máy thông thường cung cấp API, giao diện và phần mềm nguồn mở để dịch các đầu vào và trải nghiệm đa phương thức thành trình mô phỏng kỹ thuật số để đào tạo AI và tạo nội dung. Chúng tôi tin rằng việc học các mô hình thế giới thế giới là một con đường có hệ thống để đạt được AGI, tương tự như cách một đứa trẻ học về thế giới của nó từ kinh nghiệm.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *