Hey, GitHub!

3

Upvote

0

Save

1

Website:
Pricing: Free Trial
Starting Price:
Verified:
Social Links:
New Features: Waitlist

Công cụ này hleps bạn viết mã mà không cần chạm vào bàn phím. Nó sử dụng giọng nói của bạn để mã mà không cần gõ bằng cách nói chuyện với GitHub Copilot. Công cụ bằng giọng nói giúp bạn mã mà không cần gõ, sử dụng GitHub Copilot.

Công cụ này hleps bạn viết mã mà không cần chạm vào bàn phím. Nó sử dụng giọng nói của bạn để mã mà không cần gõ bằng cách nói chuyện với GitHub Copilot.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *